วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐

พฤษภาคม 18, 2017 4:43 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีข้อเสนอในการปฏิรูปพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป

– รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ผลการพิจารณา
๑. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีข้อเสนอในการปฏิรูปพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีข้อเสนอในการปฏิรูปพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพการณ์การคมนาคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป บทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมประชาชนในเขตเมืองและชนบทมีวิถีชีวิตการเดินทางในรูปแบบเฉพาะของแต่ละชุมชน สมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสานจึงขอให้มีการปฏิรูปพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบสมาคม และให้สมาคมที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่ง มีหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการควบคุมกำกับดูแลการขนส่งของสมาชิก ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะต่อผู้ร้องเรียนในเบื้องต้นว่า ผู้ร้องเรียนควรใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ โดยการเสนอประเด็นการร้องเรียนและข้อเสนอต่างๆ ไปยังกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่บังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว และให้กรมการขนส่งทางบกแจ้งผลการดำเนินการกลับมาให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา ดังกล่าวในโอกาสต่อไปด้วย

๒.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
(๑.๑) รับทราบสรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง ทางหลวง หมายเลข ๓๑ หรือถนนวิภาวดีรังสิต ตอนงามวงศ์วาน –ดอนเมือง บริเวณสะพานทางเข้าอาคาร ผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จากการเดินทางไปร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุง ทางหลวง หมายเลข ๓๑ หรือถนนวิภาวดีรังสิต ตอนงามวงศ์วาน – ดอนเมือง บริเวณสะพานทางเข้า อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมาธิการได้เสนอแนะ ว่าควรดำเนินการจัดทำเป็น ๔ แยก เชื่อมถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ภายในระยะเวลา ๑๑ เดือน
(๑.๒) รับทราบ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เรื่อง การพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม
(๑.๓) รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ๓๑ หรือถนนวิภาวดีรังสิต ตอนงามวงศ์วาน – ดอนเมือง บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(๑.๔) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขออนุญาตเปิดทางเชื่อม เข้า – ออก บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี คณะอนุกรรมาธิการจะกำหนดนัดประชุมในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรณีขอทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการแก้ไขปัญหากิจการเช่าเรือสำราญและกีฬา ที่กฎระเบียบของกรมเจ้าท่าในปัจจุบันทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติและไม่ส่งเสริมการประกอบกิจการเช่าเหมาเฉพาะตัวเรือ ซึ่งเป็นกิจการที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมเรือสำราญไทย โดยเชิญ อธิบดีกรมเจ้าท่า ประธานสมาคมธุรกิจทางน้ำไทย นายกสมาคมชาวประมงอำเภอบ้านแหลม มาร่วมประชุม
(๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ คณะอนุกรรมาธิการขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investmentopportunity in Thailand” ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ และ ๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

18554973_1451624588237617_56073908_n 18596535_1451624584904284_761399925_o

|  308 views

Leave a Comment

*

scroll to top