วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

พฤษภาคม 18, 2017 4:53 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตํารวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน 
      ในการน้ีคณะกรรมาธิการมีกําหนดนัดประชุมคร้ังต่อไป ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒

18601475_1451625234904219_2116338339_n

|  248 views

Leave a Comment

*

scroll to top