วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 9:36 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งานนำเสนอ1

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๓๐-๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

      ๑)   รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

      ๒)   รับทราบเรื่อง ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลา ๑๒๐ วันของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ แล้ว

      อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมลำดับที่ ๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ….. ออกไปสัปดาห์หน้า เนื่องจากมีสมาชิกประสงค์จะให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงประกอบการพิจารณา 

๒.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลำดับ

      โดยที่ประชุมมีมติให้รวมการพิจารณาเรื่องขอขยายเวลาลำดับที่ ๑) – ๓) แต่ลงมติแยกทีละเรื่อง ดังนี้

      ๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๖๐ วัน

      ๒) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๖๐ วัน

      ๓) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๖๐ วัน

       ๔) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๖๐ วัน

      ๕) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๖๐ วัน

      ๖) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก จำนวน ๓๐ วัน

     ผลการพิจารณา

      – ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง คือ

     ๑)  ครั้งที่ ๘๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

      ๒)   ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

      ๓)   ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ

      ๔)   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๔.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

      ๔.๑  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน” คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับกับรายงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

      ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

      –     ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

      อนึ่ง ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน (พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง) ขอเลื่อนการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์  และระบบอัตโนมัติออกไปก่อน

๕.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ คือ

      รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

     ผลการพิจารณา

      –    ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

|  567 views

Leave a Comment

*

scroll to top