วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ศาสนาฯ ประชุมพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

กมธ. ศาสนาฯ ประชุมพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

พฤษภาคม 19, 2017 10:49 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

Untitled-1

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ เป็นประธาน
ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้

ด้านการศาสนา
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ โดยให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาศึกษา และจัดทําสรุปผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

Untitled-2

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมาธิการรับทราบความคืบหน้าการจัดทํารายงานผลการจัดเสวนาของคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชุมชนเกาะเกร็ด” เมื่อวันจันทร์
ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากการเสวนาดังกล่าวพบว่า ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีวัฒนธรรมการแต่งกาย การละเล่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชน
อันเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ได้อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชนเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่จะก่อ
ให้เกิดแนวทางการบูรณาการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างแท้จริงต่อไป

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top