วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐

พฤษภาคม 19, 2017 3:55 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ครั้งที่ 152560_๑๗๐๕๑๘_0015

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์
ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

– พิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์วัณโรคของประเทศไทยในปัจจุบัน มาตรการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เชิญ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนสถาบันโรคทรวงอก มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้ข้อมูลในภาพรวมว่า องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับโลก ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคและเอดส์ วัณโรคดื้อยาหลายขนานและคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ รายต่อปี ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน ๑๒,๐๐๐ ราย รวมทั้งมีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนานคาดประมาณปีละ ๔,๕๐๐ ราย ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดยุทธศาสตร์วัณโรค โดยมี
เป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า ๑๐ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน

แม้ว่าที่ผ่านมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การใช้ผลการสำรวจความชุกวัณโรคระดับชาติในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ คาดประมาณอัตราอุบัติการณ์วัณโรคปี ๒๕๕๗ ได้สูงถึง ๑๗๑ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคเกินกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยและพบว่าวัณโรคในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง รวมทั้งผู้สูงอายุจะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคในอัตราที่สูง

– พิจารณาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง อัตรากำลังและหลักเกณฑ์
วิธีการในการบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เชิญ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนความต้องการกำลังคน และพบว่าความขาดแคลนพยาบาลเป็นผลจากการขาดตำแหน่งข้าราชการบรรจุ จึงจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๐,๙๙๒ อัตรา โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการบริหารจัดการนำอัตราว่างอื่นมาบรรจุในตำแหน่งพยาบาล ประมาณ ๒,๒๐๐ อัตรา ซึ่งจะคงเหลือขออัตราข้าราชการ ๘,๗๙๒ อัตรา ทั้งนี้ จะแบ่งการขอบรรจุภายในระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งภายในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะนำตำแหน่งว่างที่สามารถนำมา บริหารจัดการได้ จำนวน ๒,๒๐๐ อัตรา รวมกับอัตรากำลังพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรใหม่ประมาณ ๒,๙๐๐ อัตรา และอัตราพยาบาลที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุอีกประมาณ ๘๐๐ คน ดังนั้น  ภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า จะสามารถบรรจุพยาบาลได้ทั้งสิ้น ประมาณ ๖,๐๐๐ คน

ครั้งที่ 152560_๑๗๐๕๑๘_0002 ครั้งที่ 152560_๑๗๐๕๑๘_0008 ครั้งที่ 152560_๑๗๐๕๑๘_0018

 

|  304 views

Leave a Comment

*

scroll to top