วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การปกครองท้องถิ่น สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

กมธ.การปกครองท้องถิ่น สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

A+ / A-

S__2744461

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาและประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน
การสัมมนาและประชุมทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำผลการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น จากการเรื่อง “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบ หน้าที่และอำนาจ” ซึ่งได้จัดไปแล้วในทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลดิบทั้งในส่วนของความคิดเห็นกลุ่มย่อยและจากแบบสอบถาม มาสังเคราะห์และประมวลผล และศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากการศึกษาวิจัยการปฏิรูประบบราชการและการปกครองท้องถิ่นทั้งของไทยและต่างประเทศ ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การปกครองท้องถิ่นต่อไป

S__33955849 S__33955850 S__33955851

|  1,832 views

Leave a Comment

*

scroll to top