วันอังคาร 17 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ ผู้สูงอายุ (กมธ. สังคมฯ ) สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

อนุฯ ผู้สูงอายุ (กมธ. สังคมฯ ) สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ณ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุ  โดยมี นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการและผู้บริหารจากสำนัก
การแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและนำชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล

441 442 620757

|  134 views

Leave a Comment

*

scroll to top