วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » วิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช.ในสัปดาห์นี้

วิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช.ในสัปดาห์นี้

มิถุนายน 13, 2017 4:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว รวมถึงรายงานการพิจารณา เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย สำหรับวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากนั้นเป็นการพิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิก สนช. เกี่ยวกับกรณีการไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม สนช.เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม สนช. รวมถึงพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. …. พิจารณาเสร็จแล้ว

DSC_0343

|  303 views

Leave a Comment

*

scroll to top