วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพาณิชย์ฯ พิจารณาการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….

กมธ.การพาณิชย์ฯ พิจารณาการศึกษาร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….

มิถุนายน 16, 2017 10:07 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับการศึกษาร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. โดยมีประเด็นกรณีหากรัฐต้องการให้สมุนไพรเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศตามแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติอย่างแท้จริง ควรขยายความหมายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด รวมถึงประเด็น
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่าง ๆ จากบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อจูงใจให้คนไทยเกิดความสนใจที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และประเด็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่เกี่ยวกับสรรพคุณ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยกำหนดให้ เป็นเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เติบโต และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

|  242 views

Leave a Comment

*

scroll to top