วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๓๕

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๓๕

มิถุนายน 16, 2017 10:32 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓๕ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผลการพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และมีมติอนุมัติการเดินทางไปราชการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ดังนี้

๑. รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๑.๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง จะทำการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นร่างของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
๑.๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ประชุมจัดเตรียม ความพร้อมในการจัดเสวนาหัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางการเมือง” ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการได้อนุมัติหลักการ
๑.๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ ประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาหัวข้อ “ร่าง พรบ. ป.ป.ช. : ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต” ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมาธิการได้อนุมัติหลักการ

๒. การเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีกำหนดการเดินทางไปราชการศึกษาดูงานระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

|  272 views

Leave a Comment

*

scroll to top