วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

มิถุนายน 16, 2017 2:39 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

78218

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๖

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

     ๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

     ๔)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ….. ในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๙ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย   

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

      –     รายงานการพิจารณา เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙ รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปสัปดาห์หน้า 

         ส่วนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในวันพรุ่งนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๙.๑๙ นาฬิกา

|  329 views

Leave a Comment

*

scroll to top