วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สาธารณสุขฯ ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงสาธารณสุข

กมธ. สาธารณสุขฯ ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงสาธารณสุข

มิถุนายน 16, 2017 3:03 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

– พิจารณาศึกษาและติดตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เชิญ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมอนามัย และผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยสรุปว่า ภาพรวมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ๑. กรมทั้ง ๙ กรม ๒. กองทุน และ ๓. องค์กรมหาชน ได้รับงบประมาณเพิ่มจากปี ๒๕๖๐ ส่วนหน่วยงานในกำกับงบประมาณที่ได้รับลดลงจากปี ๒๕๖๐ โดยสัดส่วนงบประมาณของ ๙ กรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข งบบุคลากร งบอุดหนุน และงบลงทุน ได้รับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ส่วนงบดำเนินงานได้รับลดลงจากปี ๒๕๖๐

กรมการแพทย์ ในภาพรวมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่เมื่อจำแนกออกเป็นแผนงานบูรณาการ พบว่า แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ได้รับงบประมาณลดลง แต่ทั้งนี้ งบประมาณในส่วนของ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยส่วนหนึ่งถูกปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่ในแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้งบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างความ เสมอภาคฯ เพิ่มขึ้น ส่วนแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นงบประมาณที่เสนอขึ้นมาใหม่

กรมควบคุมโรค ในภาพรวมได้รับงบประมาณลดลงจากปี ๒๕๖๐ โดยที่งบบุคลากร และงบลงทุนได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่าย ได้รับงบประมาณลดลง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในภาพรวมได้รับงบประมาณลดลงจากปี ๒๕๖๐ โดยที่งบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานบูรณาการพัฒนระบบประกันสุขภาพ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ส่วนงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๒. ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ ๓. ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ๔. ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ๕. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ๗. ค่าบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว

ครั้งที่ 192560_๑๗๐๖๑๕_0001 ครั้งที่ 192560_๑๗๐๖๑๕_0005 ครั้งที่ 192560_๑๗๐๖๑๕_0012 ครั้งที่ 192560_๑๗๐๖๑๕_0014

|  224 views

Leave a Comment

*

scroll to top