วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ.ส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร พิจารณาร่างรายงาน เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

คณะอนุ กมธ.ส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร พิจารณาร่างรายงาน เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

มิถุนายน 16, 2017 3:07 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา ดังนี้

พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ” และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของ ร่างรายงานดังกล่าวตามมติที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างรายงานมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มเติมประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับ การสนับสนุนงบประมาณด้านการสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ โดยภายหลังเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างรายงานจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

ครั้งที่ 142560_๑๗๐๖๑๕_0001 ครั้งที่ 142560_๑๗๐๖๑๕_0007 ครั้งที่ 142560_๑๗๐๖๑๕_0009 ครั้งที่ 142560_๑๗๐๖๑๕_0012

|  223 views

Leave a Comment

*

scroll to top