วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจฯ ประชุมหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

กมธ. กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจฯ ประชุมหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

มิถุนายน 19, 2017 10:11 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการประกอบด้วย
คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน 
กม.1
 
ต่อจากนั้น คณะกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนและพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
ก.ม.2
ก.ม.3
คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
|  330 views

Leave a Comment

*

scroll to top