วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. คมนาคมฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการ

กมธ. คมนาคมฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการ

มิถุนายน 19, 2017 10:49 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

40067

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ดำเนินการประชุม สรุปได้ดังนี้

พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ได้สรุปประเด็นความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้

(๑.๑) พิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่องการใช้พื้นที่แขวงทางหลวงพัทลุง เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพัทลุง

จากการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง มีความเห็นและข้อเสนอแนะว่า หากโรงพยาบาลพัทลุงตั้งงบประมาณให้กรมทางหลวง ไปประกวดราคาหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรับรองจะจ่ายเงินให้ตามงวดงานจะสามารถดำเนินการได้ทันที ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจได้ราคาต่ำกว่าวงเงิน ๒๓ ล้านบาท ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้โรงพยาบาลจ่ายไปตามวงเงินที่ประกวดราคาได้นั้น แต่หากเกินกว่า ๒๕ ล้านบาท ให้กรมทางหลวงรับผิดชอบในส่วนที่เกิน ส่วนงบประมาณที่โรงพยาบาลพัทลุงจะขอตั้งในปี ๒๕๖๒ เมื่อได้รับงบประมาณแล้วสามารถนำไปชดเชยเงินบริจาคที่ได้นำไปใช้ก่อนได้

ในเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มีความเห็นตรงกันกับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ และจะนำแนวทางของคณะอนุกรรมาธิการไปดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

(๑.๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายเศรษฐพงศ์ วงษ์เนี่ยม และคณะ โดยร้องเรียนประกาศของกรมทางหลวง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ในฐานะ อนุกรรมาธิการ จะลงพื้นที่ไปศึกษาข้อมูลในนามของอนุกรรมาธิการติดตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

(๑.๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียนปัญหาการก่อสร้างถนนและอุโมงค์ระบายน้ำสามแยกนิคมฯ – ดงน้อย จังหวัดลพบุรี

เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยใช้ท่อระบายน้ำที่ สามแยกนิคมฯ – ดงน้อย จังหวัดลพบุรี ก่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นท่อคู่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เมตร เป็นโครงการของกรมโยธา ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องต่อไป

ฝั่งซ้าย

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

(๒.๑) การพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าภาระท่าเรือที่กระทรวงพาณิชย์รับว่า หากได้รับข้อมูลจากกรรมาธิการจะใช้มาตรการทางพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มอบหมายฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมาธิการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการในโอกาสต่อไป

(๒.๒) พิจารณาเรื่อง Marina Hub ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของเรือสำราญ

(๒.๓) พิจารณาเรื่องท่าเรือแหลมฉบังที่จะต้องทำรายงานเสนอต่อรัฐบาล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิมพ์ คาดว่าในสัปดาห์ต่อไปเอกสารพร้อมส่งให้กับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐบาลต่อไป

ฝั่งขวา

(๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) จากการที่คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้าน การคมนาคมทางอากาศไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของการร้องเรียนของสำนักงานประสานงานชมรมพลเมืองสมุย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินสมุย ตามกฎการบินของ ICAO

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้อง รวมถึงสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๓.๒) ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมาธิการในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักบินของ บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด รวมถึง ศึกษาดูงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการต้องการติดตามความคืบหน้า การฟื้นฟูท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชหลังประสบปัญหาน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมหากเกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกในอนาคต รวมถึง ขอรับทราบแผนการพัฒนาท่าอากาศยานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

40069

(๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการในโอกาสต่อไป

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

|  269 views

Leave a Comment

*

scroll to top