วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง

สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง

มิถุนายน 22, 2017 2:19 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

พรบ2

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง
ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

|  675 views

Leave a Comment

*

scroll to top