วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

กรกฎาคม 11, 2017 2:08 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

123456

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓-๒๕๖๐

ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนระเบียบวาระ โดยขอให้ยกเรื่องด่วนที่ ๔ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๙ (๒)

      เรื่องด่วนที่ ๔ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป    

      จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

      เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดจำนวน ๑๗ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย

     เรื่องด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ใช้เป็นกฎหมาย

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

|  322 views

Leave a Comment

*

scroll to top