วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่องเด่นเตรียมตั้ง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่องเด่นเตรียมตั้ง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….

กรกฎาคม 12, 2017 2:12 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เอกสารข่าววิปสนช1

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้พิจารณา)

มติที่ประชุม
– เห็นควรแนะนำที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. ประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๒. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน ได้แก่
๑) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒) พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๓) พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
๔) นายกล้านรงค์ จันทิก

๕) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๓. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย จำนวน ๕ คน
– กำหนดระยะเวลาการพิจารณาและเสนอต่อสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สภาตั้ง
– เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้เสนอ) (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้พิจารณา)

มติที่ประชุม
– ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมาย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ เป็นผู้พิจารณาศึกษาระเบียบดังกล่าว
– กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ จำนวน ๗ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติมอบหมาย
๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กรณีขอแก้ไขเกินหลักการ) (พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นผู้เสนอ)
มติที่ประชุม
– ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยในหลักการและเห็นควรให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) พิจารณาก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เอกสารข่าววิปสนช2

เอกสารข่าววิปสนช3

|  276 views

Leave a Comment

*

scroll to top