วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » พิจารณากฎหมาย » ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

A+ / A-

396-1

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ คกก.ส่งเสริมการลงทุนฯ

|  125 views

Leave a Comment

*

scroll to top