วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๓๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๓๘/๒๕๖๐

กรกฎาคม 13, 2017 1:11 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

138

ด้วยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓๘ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้

พิจารณารายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง พิจารณาศึกษารายงาน “การปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง: ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. …. เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและตามวาระการปฏิรูปสาคัญที่เร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มคน” ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษา และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ได้เสนอร่างรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณา

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ ได้ติดตามความคืบหน้า การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ….. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ….

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒ เสนอสรุปความเห็น การสัมมนา “ร่างกฎหมาย ป.ป.ช.: ก้าวใหม่แห่งการปฏิรูปการปราบปรามการทุจริต” เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผลการพิจารณา ที่ประชุมรับทราบตามข้อ ๑ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และเห็นชอบร่างรายงาน ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒ โดยให้เสนอรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

138A

138B

138C

138D

138E

138F

138G

|  186 views

Leave a Comment

*

scroll to top