วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. หนุนการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาและพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.มวย

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. หนุนการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาและพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.มวย

กรกฎาคม 13, 2017 2:37 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ โดยมี ประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณี นักศึกษาอาชีวศึกษาทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญและ เป็นปัญหาที่บั่นทอน
ระบบการศึกษาอาชีวศึกษาที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรเชิญเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ในปัจจุบันระบบการศึกษาอาชีวศึกษานับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นวิชาชีพที่มั่นคงและเข็มแข็งจำเป็นอย่างยิ่งต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด สถาบันการผลิตครู อาชีวศึกษา เพื่อให้ครูอาชีวศึกษามีสมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและวัสดุช่วยสอนด้านอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระดับฝีมือและระดับเทคนิคการบริหารจัดการในห้องเรียน การสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพได้ในอนาคต ตลอดจนการควบคุมปัญหา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา จำเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการเพิ่มมากขึ้น และความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้ผู้เรียน สถานศึกษา และสถานประกอบการเกิดความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืนต่อไป

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ กล่าวว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาได้พิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ ความเห็นและข้อเสนอที่นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นและสาระสาคัญเกี่ยวกับผู้จดทะเบียน

เป็นนักมวยด้านศิลปะมวยไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยด้านสากลไม่ได้ เว้นแต่ได้จดทะเบียนเป็นนักมวยสากล พิจารณาเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการรับรอง นักมวยที่ได้ขึ้นทะเบียนและประสงค์จะเข้าแข่งขันกีฬามวยในต่างประเทศต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเพื่อรับรอง แต่ประเด็นนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าได้มีการกำหนดโทษไว้ สำหรับนักกีฬามวยที่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ไปชกมวยในต่างประเทศโดยไม่มีการยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ซึ่งอาจ เป็นการเลือกปฏิบัติได้ เพราะนักมวยบางคนก็ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน และไม่มีบทลงโทษในส่วนนี้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะ ของการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลในวงการ กีฬามวยมากกว่าการลงโทษ

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการให้นายทะเบียนแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้สอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ โดยคณะอนุกรรมการการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งการกำหนดให้มี ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์

img73

img74

img87

img88

img89

img90

img91

img92

img93

|  226 views

Leave a Comment

*

scroll to top