วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรกฎาคม 13, 2017 3:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ ยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิ มนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน และพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ส่งมายังคณะกรรมาธิการ
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การชำระค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดได้ส่งมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเป็นผู้พิจารณาศึกษา และเพื่อให้การพิจารณา ศึกษาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติกำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องดังกล่าวนี้อีกครั้งในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
นอกจากน้ี ที่ประชุมได้พิจารณาเก่ียวกับแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเดินทางไปศึกษา ดูงานด้านกิจการตำรวจและจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ จัดทำกฎหมายเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน รวมถึงจัดโครงการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในเรื่องข้างต้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งไปในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา๐๙.๐๐นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชนั้ ๓ อาคารรัฐสภา ๒

IMG_0808 IMG_0809

|  216 views

Leave a Comment

*

scroll to top