วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

กรกฎาคม 13, 2017 4:39 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.. ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาลทราย พ.. ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั งที่ ๖/๒๕๖๐ณห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข๓๐๘ชั้น๓อาคารรัฐสภา๒โดยมีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้
พิจารณาประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.. ๒๕๒๗ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับปรุง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.. ๒๕๒๗ โดยแยกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
) ประเด็นค้าถามด้านเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเกี่ยวกับการน้ำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น การแบ่งปันรายได้ การแก้ไขค้านิยามค้าว่าผลพลอยได้แนวทางการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ให้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพิจารณาหลักเกณฑ์การเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยการมีส่วนร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเก็บเงินค่าบำรุงจากชาวไร่อ้อยแนวทางการบริหารจัดการกรณีแก้ไขให้ยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายทั้งหมดและเปิดให้เป็นการค้าเสรีการแก้ไขหลักเกณฑ์ระเบียบหรือประกาศต่างๆของคณะกรรมการอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมอื่นๆของชาวไร่อ้อยการกำหนดระยะห่างระหว่างโรงงานเดิมและโรงงานที่ตั้งใหม่การแก้ไขบทลงโทษให้เพิ่มโทษชาวไร่อ้อยและโรงงานและการกำหนดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ
) ประเด็นค้าถามด้านโรงงาน ซึ่งเกี่ยวกับกำลังการผลิตและขนาด (SML) ของโรงงาน แนวทางการแก้ไข ค้านิยามค้าว่าผลพลอยได้และการแบ่งปันรายได้ บทบาทหน้าที่ของกองทุน การช่วยเหลือ เกษตรกรโดยผ่านกองทุน การน้าอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น อำนาจหน้าที่และองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องอ้อยและน้ำตาลทราย การแก้ไขหลักเกณฑ์ในระเบียบหรือประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการ แนวทางการบริหารจัดการกรณีแก้ไขให้ยกเลิกโควตาน้ำตาลทรายทั งหมดและเปิด ให้เป็นการค้าเสรีการกำหนดระยะห่างระหว่างโรงงานเดิมและโรงงานที่ตั งใหม่ การแก้ไขบทลงโทษให้ เพิ่มโทษชาวไร่อ้อยและโรงงาน และการกำหนดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ

img77

img89 (1)

img90 (1)

|  234 views

Leave a Comment

*

scroll to top