วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐

กรกฎาคม 14, 2017 2:26 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจทางหลวง มาร่วมประชุม และผู้ร้องเรียน มาร่วมประชุม

ผลการพิจารณา
ประเด็นการร้องเรียน
ตามที่ คณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในประเด็นการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารขนส่งบุคคล ควรมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบสมาคม
๒) การขอแยกรถยนต์นั่งไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ที่บริการให้เช่าเพื่อบริการธุรกิจ และการท่องเที่ยว ออกจากรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทาง หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓) การปรับใช้กฎหมายรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะไม่ประจำทางหมวดป้าย ๓๐ ถึง ๓๖ โดยแยกหมวดการใช้งานตามจริง

สรุปข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการขนส่งทางบกมีการจดทะเบียนรถแต่ละประเภทแยกจากกัน เป็นรถส่วนบุคคลและรถรับจ้าง โดยเฉพาะการประกอบการขนส่งประจำทางแยกเป็นหมวดหมู่ คือ รถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ หมายถึง รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทาง ที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครและไปสุดเส้นทางในจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค รถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ หมายถึง รถโดยสารที่วิ่งประจาอยู่ในเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ระหว่างเส้นทางอาจผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียว หรือหลายจังหวัดก็ได้ รถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ หมายถึง รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทาง ที่มีจุดต้นทางและปลายทางอยู่ระหว่างอำเภอ กับจังหวัดหรือระหว่างอำเภอกับอำเภอ และอยู่ภายในเขตจังหวัด ประเด็นที่ต้องการให้แก้ไขโดยให้การประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารขนส่งบุคคล ควรมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบสมาคมจะกระทบกับระบบกฎหมายทั้งระบบ ตั้งแต่มีการจัดระเบียบรถยนต์ตู้โดยสารเมื่อปี ๒๕๕๗ ได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากการประกอบการส่วนใหญ่เป็นการประกอบการในลักษณะ door to door คือเดินทางออกจากบ้านมายังกรุงเทพมหานคร เงื่อนไขในการจัดระเบียบรถรถยนต์ตู้โดยสารร่วมกับกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สานักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ประกอบการที่เดินรถ ถูกกฎหมาย จะไม่พิจารณาดำเนินการ ให้รถยนต์ตู้โดยสารประจำทางที่เดินทางจากจังหวัดต่างๆ มายังกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อกำหนดว่าหากเดินทางเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จะไม่เหมาะกับการเดินทางระยะไกล เนื่องจากมีผลการศึกษาของรถตู้ออกมาอย่างชัดเจนว่า หากเดินทางเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร หากดำเนินการจัดระเบียบจะส่งผลกระทบต่อรถหมวด ๔ อีกทั้งยังติดขัดข้อกฎหมายหลายประการ รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อมีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ตลอดจนยังมีผลการศึกษาออกมาอย่างชัดเจนว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะมีความสูญเสียมากกว่ารถบัสถึง ๕ เท่า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก จะเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ให้รถยนต์ตู้โดยสารที่หมดอายุต้องทยอยเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสในอนาคต

สรุปผลการประชุมกมธ1

สรุปผลการประชุมกมธ2

สรุปผลการประชุมกมธ3

สรุปผลการประชุมกมธ4

|  283 views

Leave a Comment

*

scroll to top