วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

กรกฎาคม 14, 2017 2:47 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงการและภาวะการส่งออกระหว่างประเทศของไทย โดยพบว่า การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ขยายตัวสูงสุดในรอบ ๕๒ เดือน ที่ร้อยละ ๑๓.๒ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยการส่งออกขยายตัวดีขึ้น ในทุกตลาดสำคัญและขยายตัวในระดับสูงในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่เติบโต สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้
โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ เห็นควรให้คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว
๒. คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการที่ได้ทำการประชาวิจารณ์ตามมาตรา ๗๗ ไว้แล้ว
๓. คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน รายงานความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว โดยศึกษาเฉพาะกรณีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเด็นการประกอบอาชีพหรือประกอบการงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายไทยการประกอบอาชีพหรือประกอบการงานอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

การทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์
กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวฉบับแรก ได้แก่ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และปัจจุบันพระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความหมายคำว่า “ทำงาน” ของคนต่างด้าวไว้อย่างเดียวกันว่า “การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม” แต่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความหมายไว้ว่า “ทำงาน หมายความว่า การใช้กำลังกายหรือความรู้เพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบการทำงาน ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”
เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “ทำงาน” ทั้งจากพระราชบัญญัติและพระราชกาหนดดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ แล้ว เช่น มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติว่า “งานใดที่มิได้ห้ามไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๖ คนต่างด้าว จะทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย” หรือมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” หรือมาตรา ๕๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า “งานใดที่มิได้ห้ามไว้ในประกาศซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่งของคนต่างด้าวจะทำได้ต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานจากนายทะเบียน” คนต่างด้าวซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ จะทำงานได้ไม่ว่าจะเพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบการงานจะต้องได้รับอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากนายทะเบียนผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตทำงาน

ที่ประชุมรับทราบ

123456226

12354565654

12346556256

|  212 views

Leave a Comment

*

scroll to top