วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คกก.พิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗” 

คกก.พิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗” 

กรกฎาคม 16, 2017 11:04 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ​คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗” โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการเสวนา
การจัดโครงการเสวนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรชาวไร่อ้อย กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เยี่ยมชมการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดการผลผลิตแปลงใหญ่ร่วมกัน ณ ไร่อีสาน Modern Farm ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ณ บ้านดอนเตาเหล็ก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

     1500176496897

1500176499565

1500176501817

1500176504030

1500176506127

1500176509435

|  389 views

Leave a Comment

*

scroll to top