วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

กรกฎาคม 17, 2017 2:08 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

113827

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์
ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการของวิชาชีพ ด้านการสาธารณสุข ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง            

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
โดยสรุปว่า บุคลากรในสายงานด้านสาธารณสุข มีหลายอัตราที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากกรอบอัตรากำลังที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไม่สมดุลกับภาระงานในตำแหน่งหน้าที่ของ
สายงานวิชาชีพนั้น อีกทั้งบางโรงพยาบาลไม่มีกรอบอัตรากำลังให้บางสายงาน ทำให้โรงพยาบาลต้องจ้างบุคลากรในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะได้เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะมีการดำเนินการจัดสรรเมื่อมีตำแหน่งว่างและเมื่อมีตำแหน่งเกษียณอายุราชการ โดยจัดสรรคืนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากสายงานอื่นที่ต่อไปจะไม่มีตำแหน่งดังกล่าวไปให้สายงานที่ขาดแคลนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงานเป็นประเภทอื่น มีการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ นอกจากนั้นจะได้ดำเนินการวิเคราะห์ความขาดแคลนและจัดทำอัตรากำลังเสนอต่อคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่มเติม

113821

113822

113825

|  143 views

Leave a Comment

*

scroll to top