วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » สนช. ร่วมลงนาม MOU ความรู้ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองของไทยกับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

สนช. ร่วมลงนาม MOU ความรู้ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองของไทยกับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

กรกฎาคม 24, 2017 4:26 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สภาจำลองสัญจร, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

S__8675782

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ผ่านกิจกรรมสภาจำลอง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และอาจารย์ รวมจำนวน ๓๒๐ คน โดยมี นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี โดย นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี โดย นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

S__8675783 S__8675784 S__8675785

|  322 views

Leave a Comment

*

scroll to top