วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สิงหาคม 4, 2017 1:59 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗-๒๕๖๐

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  ดังนี้

     ๑) รับทราบเรื่อง นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม (ศาลา ๓) เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา  และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ในการนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา  ๑  นาที

     ๒) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  เรื่อง “ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์”

     ๓) รับทราบ เรื่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….  ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๘๑  ประกอบข้อบังคับ ข้อ ๑๓๐ วรรคห้า (๒) 

๒.  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๒  ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

    ๑) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ

     ๒) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

      – ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๗ คน โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

      ๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

      – ที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ
ตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

๔.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

      ที่ประชุมมีมติให้เลื่อน กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ออกไปก่อน เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้

๕.  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

     ๑) รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

    ผลการพิจารณา

     – เนื่องจากไม่มีสมาชิกเสนอญัตติให้ยกเลิกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดหรือแต่บางส่วน จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ๓) รายงานการพิจารณา เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

 ปิดประชุม เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา

|  447 views

Leave a Comment

*

scroll to top