วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐

สิงหาคม 4, 2017 2:05 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aa1

เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการตรากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความซ้ำซ้อนในบางประการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           ผลการพิจารณา

           คณะกรรมาธิการได้เชิญอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งความคืบหน้าในการดำเนินการ โดยสรุปดังนี้

           ๑. ความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกฎหมายลำดับรองรวม ๑๓ ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวง ๖ ฉบับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๑ ฉบับ ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๔ ฉบับ และประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ๒ ฉบับ

           ๒. การแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของกฎหมาย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

           ๓. ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีความซ้ำซ้อนกันระหว่างอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และอำนาจหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสาธารณสุข รวมทั้งให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

aa2 aa3 aa4

|  269 views

Leave a Comment

*

scroll to top