วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ อาทิ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด กระทู้ถาม การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฯลฯ

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ อาทิ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด กระทู้ถาม การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฯลฯ

สิงหาคม 9, 2017 10:16 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
20622116_1444014242340993_4439654310359174775_n
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม
– จะมีการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
– รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
– การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและ
การเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
– และเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ ๑ : ด้านกฎหมาย
ส่วนในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม
– กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย ของพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี – การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระรับหลักการ ๒ ฉบับ ได้แก่ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
นอกจากนี้ โฆษกวิป สนช. ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. …. ว่า วันนี้สมาชิก สนช. จำนวน ๓๔ คน ได้ลงชื่อเสนอความเห็นถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยสมาชิก สนช. มีความเห็นใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของประธานและกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่าบางถ้อยคำตีความได้ว่า น่าจะให้สิ้นสุดลง หรือกำหนดระยะเวลาให้ดำรงตำแหน่ง ไม่น่าหมายความว่าให้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ และอีกประเด็น คือ บทเฉพาะกาลไม่ได้ยกเว้นคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งการไม่ได้เขียนไว้อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นกัน
20664484_1444014302340987_2950979456382248803_n 20664720_1444014275674323_8915015315880556335_n
|  197 views

Leave a Comment

*

scroll to top