วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

สิงหาคม 9, 2017 10:30 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

396-1

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๒๐๑ ง (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/73.PDF

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF

|  753 views

Leave a Comment

*

scroll to top