วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. สาธารณสุขฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหา : ทางออก กำลังคนด้านสุขภาพ”

กมธ. สาธารณสุขฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหา : ทางออก กำลังคนด้านสุขภาพ”

A+ / A-

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Magic ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหา : ทางออก กำลังคนด้านสุขภาพ” โดยมี นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสถานการณ์ปัญหากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบาย ผู้ผลิต และผู้ใช้บุคลากรของระบบการให้บริการสุขภาพของประเทศ ได้มีการบูรณาการร่วมกันและนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้สามารถพัฒนาความก้าวหน้าการประกอบวิชาชีพทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคต่อไป

44067 44069 44073 44076

|  128 views

Leave a Comment

*

scroll to top