วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. รับหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบจาก พ.ร.บ. เครื่องสำอาง จากผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. รับหนังสือเกี่ยวกับผลกระทบจาก พ.ร.บ. เครื่องสำอาง จากผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

A+ / A-

DSC_9665

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร้องเรียนกรณีธุรกิจเครื่องสำอางได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๘ เนื่องจากความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยไม่เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างประเทศ และการขาดมาตรการสนับสนุน
การส่งออก จึงขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐในธุรกิจเครื่องสำอาง เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลและยังเป็นฐานการผลิตหลักในอาเซียนไว้ได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างรัฐบาลและเอกชน

DSC_9659

DSC_9674

 

|  82 views

Leave a Comment

*

scroll to top