วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » แต่งตั้ง สรรหา » สรรหา แต่งตั้ง » ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๗ คน

ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๗ คน

สิงหาคม 10, 2017 3:22 pm by: Category: สรรหา แต่งตั้ง, หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

org_7070726500

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบ ๑๘๘ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๒๑ เสียง ไม่ออกเสียง ๕ เสียง
๒. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ด้านกฎหมาย ให้ความเห็นชอบ ๒๐๖ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๔ เสียง ไม่ออกเสียง ๔ เสียง
๓. นางสาวจินดา มหัทธนวัฒน์ ด้านบัญชี ให้ความเห็นชอบ ๒๐๕ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่ออกเสียง ๓ เสียง

๔. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ด้านการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบ ๒๐๑ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๕ เสียง ไม่ออกเสียง ๘ เสียง
๕. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม ด้านการเงินการคลัง ให้ความเห็นชอบ ๑๙๕ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๕ เสียง ไม่ออกเสียง ๔ เสียง
๖. นายสรรเสริญ พลเจียก ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นชอบ ๑๖๖ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๓๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๑๒ เสียง
๗. ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป ด้านกฎหมาย ให้ความเห็นชอบ ๒๐๓ เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๓ เสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฎว่าบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ง ๗ คน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๗ คน ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

|  1,377 views

Leave a Comment

*

scroll to top