วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งยกระดับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการกีฬามวย

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งยกระดับการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการกีฬามวย

สิงหาคม 10, 2017 5:16 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bb1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ 

  • พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานบริหารงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนการบริหารงานพนักงานและลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษานั้นเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง การบริหารงานบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน เช่น การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลขาดเอกภาพและอาจกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ สกอ. ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….  โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความเป็นอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหา การบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งปรากฏปัญหาการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทำให้การบริหารงานต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเนื่อง เกิดความล่าช้าในการบริหารงานที่สำคัญหลายกรณีส่งผลให้การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นกรณีสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จลงได้ โดยคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดประเด็นสำคัญ เช่น ให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นควรให้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และแนวทางการบริหารงานบุคคลชในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด จัดทำเป็นข้อเสนอถึงแนวทางการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา และการกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • พิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ. ….

                 พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา และพลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กรรมาธิการในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬามวยซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย มีที่มาจากหลายแขนง และมีหลายองค์กรที่จัดการแข่งขัน รวมทั้งยังมีการฝึกสอนในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้ขาดการบูรณาการเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาจึงได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในขั้นตอนของการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการ จึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญจากผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒และนำไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความทันสมัยและมีความครอบคลุม และเพื่อให้ นักมวยที่มีอายุต่ำกว่าสิบห้าปีได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพวัยของตน พร้อมกับได้มีข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยให้ช่วยพิจารณาประเด็นสำคัญเพิ่มเติม ได้แก่ เห็นควรที่จะเข้าไปกำกับดูแลหรือควบคุมขอบเขตหรือรูปแบบการแข่งขันกีฬาต่อสู้ชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับกีฬามวยไทยหรือไม่อย่างไร การจัดฝึกอบรมของผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน การออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลในวงการกีฬามวยโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี การเป็นศูนย์กลางในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ของกีฬามวย และเนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นมีอยู่หลายองค์กรด้วยกัน สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจึงควรพิจารณาทบทวนประเด็นเกี่ยวกับการรับรองสถานภาพขององค์กรดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของกีฬามวยไทยมีเอกภาพ ได้รับการยอมรับ รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับ การจัดตั้งองค์กรกีฬามวยไทยระดับนานาชาติในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกีฬามวยไทยในอนาคตต่อไป

ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้ให้ความเห็นชอบกับผลการพิจารณาศึกษาและมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาพิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. …. เพื่อเสนอไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

bb2 bb3 

|  270 views

Leave a Comment

*

scroll to top