วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » สรุปผลการประชุม สนช. » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐

สิงหาคม 11, 2017 4:45 pm by: Category: สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1234561

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๘ นาฬิกา
๑. ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ดังนี้
– กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
– นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม
๒. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง
๒) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา

 

|  286 views

Leave a Comment

*

scroll to top