วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุ กมธ. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรฯ ประชุมพิจารณารายงานเรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

อนุ กมธ. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรฯ ประชุมพิจารณารายงานเรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

A+ / A-

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ” สรุปได้ดังนี้

ตามที่ได้มีการจัดทำร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ” และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างรายงานดังกล่าวตามมติที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างรายงานมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มเติมประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะอนุกรรมาธิการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลและการอ้างอิงที่ถูกต้อง โดยภายหลังเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างรายงานจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

1111 333 222444 

|  76 views

Leave a Comment

*

scroll to top