วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สิงหาคม 18, 2017 10:16 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

123456

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๐-๒๕๖๐

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

     ๑)  รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอประเด็นปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐ และผลการดำเนินการด้านการปฏิรูปที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

     ๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนที่และข้อมูลที่ดินโดยหน่วยงานของรัฐ

     ๓)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ….

     ๔)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำส่วนราชการ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

     ๕)  รับทราบกรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดิน มิได้มีความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ….  ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จักได้ดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

     ๒)  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

     ๓)  ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และ

     ๔)  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ….     คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจักได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

      เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และกำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง     

๔.  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     – ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๙ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน)

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๙ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน

 ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๕ นาฬิกา

|  471 views

Leave a Comment

*

scroll to top