วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐

สิงหาคม 18, 2017 2:09 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

123456

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๕๑-๒๕๖๐

 ๑.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  ดังนี้

     – กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ พันตำรวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

    ผลการพิจารณา

     – นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม

 ๒.  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

     ๑) รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  เรื่อง เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับเรื่องดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

     ๒) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

      สำหรับ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและการกำกับดูแลสถาบันที่ทำธุรกรรมเสมือนสถาบันการเงินแต่มิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

 

ปิดประชุม เวลา 1๑.๔๐ นาฬิกา

|  809 views

Leave a Comment

*

scroll to top