วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐

สิงหาคม 25, 2017 10:34 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

78218

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๕๒_๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

     ๑) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ….

     ๒) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  เรื่อง การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ….

     ๓) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๒.  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

     ๑) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

     ๒) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

     ๓) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

     ๔) ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

     ๕) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และ

     ๖) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๓.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

     – ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๖๓ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๖๔ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๖๕ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และ

ครั้งที่ ๖๖ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง ดังกล่าว

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

     ๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓
ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๕.   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

      – รายงานผลการพิจารณาศึกษา รายงาน “การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. …. เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สำคัญเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน”” คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

      สำหรับ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและการกำกับดูแลสถาบันที่ทำธุรกรรมเสมือนสถาบันการเงินแต่มิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา

|  380 views

Leave a Comment

*

scroll to top