วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » พิจารณากฎหมาย » ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

A+ / A-

396-1

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘๘ ก (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีดังนี้

1. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/1.PDF

2. พระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/4.PDF

3. พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/7.PDF

|  85 views

Leave a Comment

*

scroll to top