วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐

กันยายน 1, 2017 11:35 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

782182

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑) รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

     ๒)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

     ๓)  รับทราบการถ่ายทอดสดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

๒.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วน ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –   ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ….. ในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๓๐ คน โดยมีเวลา
แปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

๓.  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

      –    ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

      ผลการพิจารณา

      – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลาการพิจารณา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา

|  2,368 views

Leave a Comment

*

scroll to top