วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐

กันยายน 1, 2017 11:45 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมี นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม มีเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๑ ฉบับ คือ

– ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ….   

มติที่ประชุม :

– ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้และตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๒ คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน
๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการการเมือง จำนวน ๑ คน
๓) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑ คน
๔) ผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน ๓ คน
๕) ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ คน โดยในจำนวนนี้ให้ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๑ คน ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๑ คน

– ระยะเวลาพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ ๕๐ วัน และกำหนดแปรญัตติ ๗ วัน

๒. เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้พิจารณา)

มติที่ประชุม

– ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. ประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน คือ      
๑) นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
๒) พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล
๓) นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
๔) นายสมชาย  แสวงการ
๕) นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช

๓. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย จำนวน ๕ คน คือ
๑) นายปกรณ์  นิลประพันธ์
๒) พลตรี วิระ  โรจนวาศ
๓) นางจุรี  วิจิตรวาทการ
๔) นายนรชิต  สิงหเสนี
๕) นายเธียรชัย  ณ นคร

– กำหนดระยะเวลาการพิจารณาและเสนอต่อสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สภาแต่งตั้ง

– เห็นควรกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาตามที่เห็นสมควรต่อไป

1737 1739

|  279 views

Leave a Comment

*

scroll to top