วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐

กันยายน 1, 2017 4:03 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

782182

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน  ดังนี้

เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง     

เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

เรื่องด่วนที่  ๓ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผลการพิจารณา

– ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน ๑๑ คน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะต้องเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อบังคับ ข้อ ๑๓๐ วรรคห้า (๔)

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา

|  2,638 views

Leave a Comment

*

scroll to top