วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. เดินทางพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

คณะ สนช. เดินทางพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

กันยายน 4, 2017 4:54 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) ประกอบด้วย
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ จำนวน ๓ ร่าง โดยในโอกาสนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานการประชุมฯ เป็นวันที่สอง และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
ทำหน้าที่ผู้อภิปรายหลักของประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้

๑. ประเทศไทยจะทำงานร่วมกับสมาชิก APA ในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และปัญหายาเสพติด
๒. ในส่วนประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนั้น ไทยได้ให้ความสำคัญ โดยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้บัญญัติหลักการเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย( Gender Responsive Budgetting) ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงปัญหาของทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
๓. สำหรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกมิตินั้น ไทยต้องขอบคุณ APA ที่นำข้อเสนอที่ไทยได้นำเสนอมาสู่ภาคปฏิบัติ โดยให้ประเทศสมาชิกมีผู้แทนเป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน ในการประชุมต่าง ๆ

หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างข้อมติ คณะผู้แทน สนช. ได้เยี่ยมชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรภูฏาน และเข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาภูฏาน โดยทั้งสองสภาเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศทั้งสอง

S__32276489

S__32276490

S__32276491

S__32276488

|  237 views

Leave a Comment

*

scroll to top