วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » พิจารณากฎหมาย » สนช. ลงมติวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

สนช. ลงมติวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๘๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

7กย60

|  68 views

Leave a Comment

*

scroll to top