วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สนช. ลงมติวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

สนช. ลงมติวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถานบริการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย

กันยายน 7, 2017 11:32 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๘๕ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ

7กย60

|  299 views

Leave a Comment

*

scroll to top