วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กันยายน 7, 2017 11:47 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา กับ รองศาสตราจารย์กาว ฮุ่ยหมิ่น ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี นางละออ ภูธรใจ
รองเลขาธิการวุฒิสภา และมาดามหลัน ซู่หง อุปทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจในการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือ
ระหว่างสมาขิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรไทยกับสมาชิกของสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการจัดทำตำราและสื่อการสอนสำหรับใช้ในการอบรมหลักสูตร “การสนทนาภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะรับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการอบรม ในขณะที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับผิดชอบดำเนินการสอน รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน อาทิ การเขียนพู่กันจีน การวาดพู่กันจีน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ สัมผัส เข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภา
แห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไป

S__10191032 S__10191033 S__10191034 S__10191035 S__10191036

|  257 views

Leave a Comment

*

scroll to top