วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การพลังงาน ประชุมพิจารณาผลความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะ อนุ กมธ. พลังงานทดแทน

กมธ.การพลังงาน ประชุมพิจารณาผลความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะ อนุ กมธ. พลังงานทดแทน

กันยายน 7, 2017 3:24 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลความคืบหน้าของคณะอนุ
กรรมาธิการ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทน ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดยได้มีการพิจารณาสรุปผลการพิจารณาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีประเด็นปัญหาเบื้องต้น ได้แก่
๑) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เอกชนเข้ารับใบอนุญาตระบบโครงข่ายพลังงาน เนื่องจากกิจการไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องเป็นผู้จัดหา
๒) ควรมีการปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนในอำนาจการกำกับดูแลเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติระหว่าง กกพ. กับ กรมธุรกิจพลังงาน
๓ ) กระบวนการอุทธรณ์ ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการการกลั่นกรองอุทธรณ์ที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
๔) ขั้นตอนการปฏิบัติมีปัญหาอุปสรรคหลายประการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
๕) เพิ่มบทบัญญัติในการลงโทษให้คลอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตที่ได้กระทำผิด เป็นต้น ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการ
ทั้ง ๔ คณะ ผู้แทน กกพ. ผู้แทนการไฟฟ้า ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. มีการแก้ไขเพิ่มเติม ๒๗ มาตรา ในเบื้องต้นคณะกรรมาธิการรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาศึกษาในรายละเอียดต่อไป

๒. เลขานุการคณะกรรมาธิการได้รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานโซลาร์เซลล์ ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล โดยการ
สัมมนาได้กล่าวถึงออสเตรเลียมีประชากรประมาณ ๒๓ ล้านคน เป็นชุมชนอยู่กับธรรมชาติ การใช้พลังงานในประเทศคิดเป็นร้อยละ ๘๐ พลังงานถ่านหิน ร้อยละ ๑๐ ก๊าซธรรมชาติ และร้อยละ ๑๐ พลังงานทดแทน ปัจจุบันออสเตรเลียให้ความสนใจพลังงานสะอาดเป็นอย่างมาก แต่ด้วยการผลิตพลังงานทดแทนมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานหลักที่ใช้อยู่ จึงมีการศึกษาวิจัยของ ศาสตราจารย์ พอล เดสทัวร์ ได้คิดค้นแผ่นโซลาร์เซลล์ที่
พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่มีราคาเพียง ๓๐๐ บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี โดยหลักการในการผลิตคือพัฒนาหมึกพิมพ์พิเศษที่เมื่อพิมพ์ลงแผ่นพลาสติกใสจะกลายเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ เนื่องจากหมึกมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ไวเมื่อกระทบกับแสง และสามารถนำมารีไซเคิลได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการทดลองใช้มาเป็นเวลา ๒๐ ปี

1 2 3

 

|  220 views

Leave a Comment

*

scroll to top