วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” 

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” 

กันยายน 8, 2017 2:44 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดเว็บไซต์ศูนย์ประชาคมอาเซียน และข้อมูลกฎหมายอาเซียน http://asean-law.senate.go.th/th เพื่อเป็นฐานข้อมูลกฎหมายภายในกฎหมายในกลุ่มอาเซียน รองรับการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ พิธีลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรขยายภาคีเครือข่ายในการทำงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายอาเซียน และการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ และเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐสภา : จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ จากบุคคลากรทั้ง ๒ สำนักงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายงานด้านอาเซียน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย โดยต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามพันธกิจภายใต้กรอบกฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาาเซียน ซึ่งการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษาเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือในการทำงานด้านประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปธรรม
สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนายการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.ชญานันท์ ติยะตระการชัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1504855663037

1504855664884

1504855666527

1504855668247

1504855670063

1504855672064

 

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top